• START
  • KLIMATKUNSKAP
  • HUR PÅVERKAS JAG
  • HUR PÅVERKAS NATUREN
  • VAD KAN JAG GÖRA
  • DITT LÄN
  • OM OSS

RÅD:

Det bästa sättet att undvika klimatförändringar är att minska våra klimatutsläpp. Fundera på vad du kan göra när det gäller dina klimatutsläpp. I klimatkloka tips kan du läsa mer kring vad du själv kan göra för att begränsa dina klimatutsläpp. Här kan man också läsa vilka anpassningsåtgärder man bör vidta för att minska på riskerna från ett förändrat klimat.      

Kasta inte skräp, sådant man tar med ut i naturen tar man självklart med hem. Hjälp till att samla strandskräp. Länsstyrelsen och flera kustkommuner har en strandstädarkarta som visar var man kan hämta och lämna plastsäckar med strandskräp

Spola inte ner mediciner. De påverkar fiskbestånden, även i små mängder. Lämna istället in dem till närmaste apotek.

Undvik att fiska under lektid. Respektera fiskeförbud för gädda och abborre från 1/4 - 31/5 och släng tillbaka de stora gäddorna, de är viktiga för balansen i ekosystemen. I Sverige är det bara tillåtet att ta upp tre gäddor per dygn och fiskare, dessutom måste gäddan vara mellan 40-75 cm för att få tas upp.

Det lustiga och lite trevliga namnet till trots konkurrerar den med andra bottenlevande arter som flundra och äter upp rom för andra kustlekande fiskarter. När svartmunnad smörbult väl etablerat sig i ett område ökar den ofta snabbt i antal då den kan leka flera gånger per säsong och ändrar därmed styrkeförhållandena mellan arterna.

 

 

 

 

 

Det marina livet i Östersjön är hårt trängt av flera orsaker varav klimatförändringar är en viktig faktor, på sikt den viktigaste. Andra faktorer som plaster i havet, utfiske, övergödning, spridningshinder, utspolade mediciner påverkar också livet i Östersjön negativt.

Temperaturen i haven förväntas inte höjas lika mycket som på land. Ytvattentemperaturen kommer däremot höjas med mellan 2 och 4 grader vilket får till följd att den årliga issäsongen minskar med 2-3 månader i centrala Östersjön. Östersjön består av två vattenlager, dels inströmmande saltrikt vatten i djupskiktet och dels utströmmande sötare vatten i ytskiktet. Ett varmare klimat innebär mer nederbörd med mer vatten från älvar och vattendrag i kombination med västvindar som fyller upp Östersjön leder det till minskad inströmning av saltare syrerikt vatten. När det blir varmare avgår syrgas från vatten till luft, vilket gör att syreinnehållet minskar vilket i sin tur förväntas leda till än mer syrefria bottnar. Ett varmare hav innebär dessutom att algblomning kommer både tidigare och oftare.

För fiskbestånden i Östersjön innebär ett sötare hav att fiskarter som torsk kommer få det svårt. Andra  faktorer spelar också stor roll, ex förekomst av nya arter, så kallade invasiva arter, som svartmunnad  smörbult.

Temperaturen i haven förväntas inte höjas lika mycket som på land. Ytvatten-temperaturen kommer däremot höjas med mellan 2 och 4 grader vilket får till följd att den årliga issäsongen minskar med 2-3 månader i centrala Östersjön. Östersjön består av två vattenlager, dels inströmmande saltrikt vatten i djupskiktet och dels utströmmande sötare vatten i ytskiktet. Ett varmare klimat innebär mer nederbörd med mer vatten från älvar och vattendrag i kombination med västvindar som fyller upp Östersjön leder det till minskad inströmning av saltare syrerikt vatten. När det blir varmare avgår syrgas från vatten till luft, vilket gör att syreinne-hållet minskar vilket i sin tur förväntas leda till än mer syrefria bottnar. Ett varmare hav innebär dessutom att alg-blomning kommer både tidigare och oftare.

 

 

 

 

 

För fiskbestånden i Östersjön innebär ett sötare hav att fiskarter som torsk kommer få det svårt. Andra faktorer spelar också stor roll, ex förekomst av nya arter, så kallade invasiva arter, som svartmunnad smörbult. Det lustiga och lite trevliga namnet till trots konkurrerar den med andra bottenlevande arter som flundra och äter upp rom för andra kustlekande fiskarter. När svartmunnad smörbult väl etablerat sig i ett område ökar den ofta snabbt i antal då den kan leka flera gånger per säsong och ändrar därmed styrkeförhållandena mellan arterna.

Det marina livet i Östersjön är hårt trängt av flera orsaker varav klimatförändringar är en viktig faktor, på sikt den viktigaste. Andra faktorer som plaster i havet, utfiske, övergödning, spridningshinder, utspolade mediciner påverkar också livet i Östersjön negativt

LÄS MER

FÖRDJUPA DIG
I ÖSTERSJÖN

NEDLADDNINGSBAR PDF